Kérjük engedélyezze a javascriptet böngészőjében a maximális élmény érdekében!

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztassuk Önt, mint a MEDIWAY Kft. (a továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett honlap és webáruház látogatóját, valamint az általa nyújtott szolgáltatások igénybe vevőjét Társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

1. Fogalommeghatározások; Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Fogalommeghatározások

a) „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kultu-rális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

b) „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

c) „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szem-pontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

d) „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

e) „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük;

b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon;

c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak;

d) Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük;

e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható;

f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Társaságunk az Ön személyes adatait

a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján, és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeli, azaz gyűjti, rögzíti, rendszerezi, tárolja és használja fel;

b) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét;

c) illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk, webáruházunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

Társaságunk, mint adatkezelő adatai; adatfeldolgozók

a) Cégnév: MEDIWAY Kft.

b) Székhely: H-1124 Budapest, Németvölgyi út 73/B. 2. em. 3.

c) Honlap: www.mediway.hu

d) Kapcsolattartás, e-mail cím: iroda@mediway.hu

e) Postacím: H-1124 Budapest, Németvölgyi út 73/B. 2. em. 3

f) Telefonszám: +36 70 774 0664

g) Adószám: 14641404-2-43

h) Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

i) Cégjegyzékszámunk: 01-09-913161

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Társaságunk tárhelyszolgáltatójának neve, címe és elérhetősége:

a) Cégnév: DotRoll Számítástechnikai Kft.

b) Székhely és levelezési cím: H-1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

c) Cégjegyzékszám: 01-09-882068

d) Tel.: +36 - 1 - 432 - 3232

e) Fax: +36 - 1 - 432 - 3231

f) E-mail cím: support@dotroll.com

Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

NÉV - CÍM - TEVÉKENYSÉG

DotRoll Számítástechnikai Kft. H-1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. IT szolgáltatás

DotRoll Számítástechnikai Kft. H-1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. tárhely szolgáltatás

Bet Pharma Kft. HU-2040 Budaörs, Pharmapark Vasút u. 13. futárszolgálat

Enormis Kft. 1054 Budapest, Alkotmány utca 16. 1. em. 5.

könyvviteli, adóügyi szolgáltatás

MEDIWAY Kft. H-1124 Budapest, Németvölgyi út 73/B. 2. em. 3. adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok készítése

OTP Bank Nyrt. HU-1051 Budapest, Nádor u. 16. fizetési tranzakció lebonyolítása,

felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring

Direkt marketing és hírlevél szolgáltatásunkkal kapcsolatos adatfeldolgozók

NÉV - CÍM - TEVÉKENYSÉG

DotRoll Számítástechnikai Kft. H-1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. IT szolgáltatás

DotRoll Számítástechnikai Kft. H-1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. tárhely szolgáltatás

MEDIWAY Kft. H-1124 Budapest, Németvölgyi út 73/B. 2. em. 3. direkt marketing

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

Társaságunk által kezelt adatok:

Társaságunk a www.biolevox.hu  weboldal(ak) üzemeltetése során a weboldal(ak) látogatóinak, az azokon regisztrálóknak és a weboldal(ak)on vásárlóknak az adatait kezeli.

A kezelt adatok

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja - Jogalap - Kezelt adatok - Időtartam

Honlap látogatása:

Cél a honlap rendeltetés-szerű és színvonalas mű-ködésének biztosítása, a szolgáltatásaink minő-ségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, webolda-lunkat támadó látogatók beazonosítás, a látogatottság mérésére, statisztikai célok -  Társaságunk jogos érdeke - IP cím, a látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai, a használt operációs rendszer és böngésző típusa, a referáló site (honnan érkezett a látogató a weboldalra)

 Ezeket az adatokat Társaságunk nem tárolja. Statisztikai célokra a Google Analytics szolgáltatáshoz kerülnek továbbításra, mely azokat határozatlan ideig tárolja.

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Regisztráció a honlapon:

Cél a látogatóinknak tel-jesebb felhasználói élmény nyújtása, értesítés üzemszünetről, társaságunk elérhetőségének módosulásáról, stb. - hozzájárulás - felhasználónév, jelszó, email cím, telefonszám, teljes név, cím -  A regisztráció törléséig, illetve a hozzá-járulás vissza-vonásáig

Webáruház szolgáltatásainak igénybevétele:

Cél a látogatók regisztrációja és nyilvántartása, megrendelések kezelése és teljesítése, a vásárlások, a számlázás és a kézbesítés kezelése, panaszok kezelése, viszzahívások ügyintézése, vásárlóink szokásainak elemzése, vásárlóinkkal kapcsolattartás - hozzájárulás - szerződés, jogszabályi rendelkezés (GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont, Eker tv. 13/A §, Számv. tv. 169. §). - teljes név, telefonszám és e-mail cím, regisztrált látogatóink felhasználóneve, az Ön vásárlásainak adatai (termék, mennyiség, ár, időpont), fizetéssel kapcsolatos adatok (fizetési határidő, bankszámla-szám, bank- vagy hitelkártya-szám, e-pénztárca, utánvétel, stb.), egyszeri vagy tartós kedvezmények, akciókban részvétel, kiszállítással kapcsolatos adatok: kiszállítási határidő és ki-szállítási cím (irányítószám, tele-pülés, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó), számlázási név, természetes személy esetén teljes név, az Ön adószáma vagy adóazonosító jele (amennyiben ezek az adatok a számlázáshoz szükségesek), számlázási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó). - A webáruház működésének időtartama alatt határozatlan ideig, de legkésőbb az adatkezelési hozzájárulás visszavonásái.

A szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje 5 év.

A kiállított számláknak és azon iratoknak, melyek alapján a számlák kiállítása megtörtént, a megőrzési ideje 8 év.

Hírlevél szolgáltatás: 

Cél: kapcsolattartás, Önt új akciókról, új termékeinkről értesítjük - hozzájárulás - teljes név, születési időpont (18 életév betöl-tésének igazolásához), e-mail cím, az Ön vásárlásainak adatai (nem kötelező) - A hírlevélről történő leiratkozásig.

Direkt marketing szolgáltatás: az Ön vásárlói szokásainak elemzése alapján személyre szabott ajánlatokat készítünk és küldünk, üzletszerzési célból Önt megkeressük, az általunk forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatókat küldünk. - hozzájárulás - teljes név, e-mail cím - A direkt marketing szolgáltatásról leiratkozásig.

Ügyintézés, panasz:

észrevételre, panaszra válaszadás - jogi kötelezettség - teljes név, e-mail cím, telefonszám, levelezési cím, egyéb személyes üzenet - 5 évig.

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni, illetve a webáruházunkban vásárolni szeretnének.

A regisztráció illetve a webáruház szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az iroda@mediway.hu e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 3 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

2. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsé-ge alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező, azonban a sütik alkalma-zásának megakadályozásával vagy a sütik törlésének következtében előfordulhat, hogy a látogató nem lesz képes a weboldal minden funkciójának vagy az elérhető szolgáltatásoknak a teljes körű és/vagy zavartalan használatára, továbbá előfordulhat, hogy a weboldal az eredetitől eltérően fog működni a látogató számítógépén/más eszközén.

Milyen sütiket alkalmazunk?

Típus - Hozzájárulás - Cél - Érvényesség

session süti: nem igényel - a rendelés adatinak átmeneti megőrzése - böngésző session vége

kosár süti: nem igényel - a kosárba tett termékek adatinak megőrzése - 30 nap

nyomkövető süti (harmadik féltől származó): nem igényel - a weboldal látogatásának adatait a Google Analytics szolgáltatáshoz való továbbítás - határozatlan

Harmadik fél által elhelyezett sütik (analitika): a Társaság a weboldalain alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Társaság információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt, pl. a weboldal melyik részére kattintottak, milyen hosszú volt az egyes látogatások/munkamenetek ideje. Ezen adatok alapján a látogató személy szerint nem beazonosítható. Az adatok a weboldal fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával kerülnek felhasználásra. Ezen sütik a lejá-ratukig – illetve amíg a látogató nem törli őket – a látogató számítógépén/más eszközén, annak bön-gészőjében maradnak.

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat.

A sütik ellenőrzése és kikapcsolása:

A böngészők lehetőséget adnak a süti-beállítások megváltoztatására. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez megváltoztatható annak érdekében, hogy a beállítást követően megakadályozza az automatikus elfogadást. Ilyen beállítás esetén a böngésző minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét.

Ha többet szeretne megtudni a böngésző beállításainak módosításáról, nézze át a böngésző utasításait vagy súgóját.

A leggyakrabban használt böngészők adatvédelmi beállításairól azok termék-ismertető oldalain kaphat információkat.

További információk a sütikről: http://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti

3. Mit kell tudni még webáruházunk adatkezeléséről?

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció, a vásárlás illetve a Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pon-tatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

- a regisztráció törlésével,

- az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve

- a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 3 munkanapos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (Pl. Számv tv. 169. § , Fogyv. tv. 17/A §)

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

4. Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről?

Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, a webáruház felületén tárolt személyes ada-tainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §).

Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a webáruházunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának.

Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból – 3 munkanapos határidővel vállaljuk.

5. Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ az 1. pontban található.

Társaságunk külföldre a GDPR és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak ada-tot.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkaválla-lói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azon-ban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz és/vagy webáruházunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

Minden olyan esetben, ha a kezelt személyes adatokat Társaságunk azon adatkezelési céloktól, melyekhez az érintett hozzájárulást adott, eltérő célra kívánja felhasználni, az érintett előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulása szükséges.

6. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről

- tájékoztatást kérhet,

- kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,

- tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező adat-kezelés kivételével),

- bíróság előtt jogorvoslattal élhet,

- a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

- adatairól,

- azok forrásáról,

-- az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

- időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

- az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,

- adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá

- az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Tájékoztatáshoz való jog:

Társaságunk megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A tájékoztatáshoz való jog írásban, az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Társaságunk az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat Társaságunk elektroni-kus formában szolgáltatja.

Társaságunk a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 1 hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti Társaságunk által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Társasá-gunk indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képző hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatke-zelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére Társaságunk korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamely teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Társaságunk az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a reá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok:

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panasz nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat!

Társaságunk a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyér-telműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlő jellege miatt – túlzó, Társaságunk, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztra-tív költségekre észszerű mértékű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Társaságunk minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Társaságunk tájékoztatja e címzettekről.

Társaságunk az adatkezelés tárgyát képező személyes és adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért Társaságunk az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértéket számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Kártérítés és sérelemdíj;

Minden olyan személy, aki az rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezett adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

7. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tör-vény - (Info tv.)

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal össze-függő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)

- az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv. tv.)

- a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)

8. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk kifejezetten fenntartja magának a jogát, hogy jelen tájékoztatót az Érintetteknek a weboldal felületén történő előzetes értesítése mellett bármikor, egyoldalúan módosítsa. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a mediway.hu/adatkezeles weboldalon történik.

SÜTIK (COOKIEK) ALKALMAZÁSA

Weboldalunkon cookiekat használunk. A cookie egy nagyon kis méretű szövegfájl, melyet a weboldal helyez el az Ön merevlemezén. Ez nem hajtható végre kódként és vírusokat sem hordozhat. Segítségével fel tudjuk ismerni Önt, ha visszalátogat hozzánk, illetve segítenek összegyűjteni azokat a névtelen számadatokat, amelyekből kiderül, hogy látogatóink miként használják a honlapot. Ezeket a statisztikai adatokat a honlap fejlesztésekor használjuk.

Önt személyesen semmiképp sem azonosíthatjuk általuk. Weboldalunk a sütik nem jegyeznek meg semmilyen azonosítót vagy jelszót, engedélyezésükkel teljesen biztonságosan használhatja weboldalunk online vásárlás szolgáltatását.

További információk as sütikről: http://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti.

 

A SÜTIK ELLENŐRZÉSE ÉS KIKAPCSOLÁSA

A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez megváltoztatható. A legnépszerűbb böngészők adatvédelmi beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer és Edge
Safari
Opera

ce
CE 0481