Kérjük engedélyezze a javascriptet böngészőjében a maximális élmény érdekében!

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztassuk Önt, mint a MEDIWAY Kft. (a továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett honlap és webáruház látogatóját, valamint az általa nyújtott szolgáltatások igénybe vevőjét Társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

1. Fogalommeghatározások; Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Fogalommeghatározások

a) „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kultu-rális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

b) „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automa-tizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, fel-használás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel út-ján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

c) „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy má-sokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szem-pontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

d) „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

e) „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatá-son alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő szemé-lyes adatok kezeléséhez.

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan ke-zeljük;

b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon;

c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfele-lőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak;

d) Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük;

e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható;

f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes ada-tok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen el-vesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Társaságunk az Ön személyes adatait

a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján, és csakis a szüksé-ges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeli, azaz gyűjti, rögzíti, rendszerezi, tá-rolja és használja fel;

b) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét;

c) illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk, webáruházunk működ-tetése, fejlesztése és biztonsága.

Társaságunk, mint adatkezelő adatai; adatfeldolgozók

a) Cégnév: MEDIWAY Kft.

b) Székhely: H-1119 Budapest, Fehérvári út 85. C épület III. emelet

c) Honlap: www.mediway.hu

d) Kapcsolattartás, e-mail cím: iroda@mediway.hu

e) Postacím: H-1119 Budapest, Fehérvári út 85. C épület III. emelet

f) Telefonszám: +36 70 774 0664

g) Adószám: 14641404-2-43

h) Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

i) Cégjegyzékszámunk: 01-09-913161

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Társaságunk tárhelyszolgáltatójának neve, címe és elérhetősége:

a) Cégnév: DotRoll Számítástechnikai Kft.

b) Székhely és levelezési cím: H-1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

c) Cégjegyzékszám: 01-09-882068

d) Tel.: +36 - 1 - 432 - 3232

e) Fax: +36 - 1 - 432 - 3231

f) E-mail cím: support@dotroll.com

Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

NÉV

CÍM

TEVÉKENYSÉG

DotRoll Számítástechnikai Kft. H-1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. IT szolgáltatás

DotRoll Számítástechnikai Kft. H-1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. tárhely szolgáltatás

Bet Pharma Kft. HU-2040 Budaörs, Pharmapark Vasút u. 13. futárszolgálat

Enormis Kft. 1054 Budapest, Alkotmány utca 16. 1. em. 5.

könyvviteli, adóügyi szolgáltatás

MEDIWAY Kft. H-1119 Budapest, Fehérvári út 85. C épület III. emelet adatbázis karbantartás és feldol-gozás, riportok készítése

OTP Bank Nyrt. HU-1051 Budapest, Nádor u. 16. fizetési tranzakció lebonyolítá-sa,

felhasználók részére törté-nő ügyfélszolgálati segítség-nyújtás, a tranzakciók vissza-igazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring

Direkt marketing és hírlevél szolgáltatásunkkal kapcsolatos adatfeldolgozók

NÉV

CÍM

TEVÉKENYSÉG

DotRoll Számítástechnikai Kft. H-1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. IT szolgáltatás

DotRoll Számítástechnikai Kft. H-1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. tárhely szolgáltatás

MEDIWAY Kft. H-1119 Budapest, Fehérvári út 85. C épület III. emelet direkt marketing

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

Társaságunk által kezelt adatok:

Társaságunk a www.biolevox.hu

 weboldal(ak) üzemeltetése során a weboldal(ak) látogatóinak, az azokon regisztrálóknak és a weboldal(ak)on vásárlóknak az adatait kezeli.

A kezelt adatok

Tevékenység megneve-zése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Időtartam

Honlap látogatása

Cél a honlap rendeltetés-szerű és színvonalas mű-ködésének biztosítása,

a szolgáltatásaink minő-ségének ellenőrzése és javítása,

a rosszindulatú, webolda-lunkat támadó látogatók beazonosítás,

a látogatottság mérésére,

statisztikai célok Társaságunk jogos érdeke IP cím, a látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai, a használt operációs rendszer és böngésző típusa, a referáló site (honnan érke-zett a látogató a weboldalra)

 Ezeket az ada-tokat Társasá-gunk nem tárol-ja. Statisztikai célokra a Google Analytics szol-gáltatáshoz kerülnek to-vábbításra, mely azokat határozatlan ideig tárolja.

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Regisztráció a honlapon

Cél a látogatóinknak tel-jesebb felhasználói él-mény nyújtása

értesítés üzemszünetről, társaságunk elérhetősé-gének módosulásáról, stb. hozzájárulás felhasználónév

jelszó

email cím

telefonszám

teljes név

cím A regisztráció törléséig,

illetve a hozzá-járulás vissza-vonásáig

Webáruház szolgáltatá-sainak igénybe vétele

Cél a látogatók regisztrá-ciója és nyilvántartása,

megrendelések kezelése és teljesítése,

a vásárlások, a számlá-zás és a kézbesítés keze-lése,

panaszok kezelése, visz-szahívások ügyintézése,

vásárlóink szokásainak elemzése,

vásárlóinkkal kapcsolat-tartás.

 hozzájárulás

szerződés

jogszabályi ren-delkezés

(GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont,

Eker tv. 13/A §,

Számv. tv. 169. §). teljes név,

telefonszám és e-mail cím,

regisztrált látogatóink felhaszná-lóneve

az Ön vásárlásainak adatai (ter-mék, mennyiség, ár, időpont),

fizetéssel kapcsolatos adatok (fizetési határidő, bankszámla-szám, bank- vagy hitelkártya-szám, e-pénztárca, utánvétel, stb.),

egyszeri vagy tartós kedvezmé-nyek, akciókban részvétel,

kiszállítással kapcsolatos ada-tok: kiszállítási határidő és ki-szállítási cím (irányítószám, tele-pülés, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó)

számlázási név, természetes személy esetén teljes név,

az Ön adószáma vagy adóazo-nosító jele (amennyiben ezek az adatok a számlázáshoz szüksé-gesek)

számlázási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó). A webáruház működésének időtartama alatt határozatlan ideig, de leg-később az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig

A szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőr-zési ideje 5 év.

A kiállított számláknak és azon iratoknak, melyek alapján a számlák kiál-lítása megtör-tént, a megőr-zési ideje 8 év.

Hírlevél szolgáltatás

Cél: kapcsolattartás,

Önt új akciókról, új ter-mékeinkről értesítjük hozzájárulás teljes név,

születési időpont (18 életév betöl-tésének igazolásához)

e-mail cím

az Ön vásárlásainak adatai (nem kötelező) A hírlevélről történő leirat-kozásig.

Direkt marketing szol-gáltatás

az Ön vásárlói szokásai-nak elemzése alapján

személyre szabott ajánla-tokat készítünk és kül-dünk,

üzletszerzési célból Önt megkeressük,

az általunk forgalmazott termékekről és szolgálta-tásokról tájékoztatókat küldünk. hozzájárulás teljes név,

e-mail cím A direkt marke-ting szolgálta-tásról leiratko-zásig.

Ügyintézés, panasz

• észrevételre, panaszra válaszadás • jogi kötelezett-ség • teljes név

• e-mail cím

• telefonszám

• levelezési cím

• egyéb személyes üzenet 5 évig

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni, illetve a webáruházunkban vásárolni szeretnének.

A regisztráció illetve a webáruház szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán megadott személyes ada-tokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az iroda@mediway.hu e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 3 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

2. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsé-ge alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdő-dik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik sze-mélyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező, azonban a sütik alkalma-zásának megakadályozásával vagy a sütik törlésének következtében előfordulhat, hogy a látogató nem lesz képes a weboldal minden funkciójának vagy az elérhető szolgáltatásoknak a teljes körű és/vagy zavartalan használatára, továbbá előfordulhat, hogy a weboldal az eredetitől eltérően fog működni a látogató számítógépén/más eszközén.

Milyen sütiket alkalmazunk?

Típus Hozzájárulás Cél Érvényesség

session süti nem igényel a rendelés adatinak átmeneti meőrzése böngésző session vége

kosár süti nem igényel a kosárba tett termékek adatinak megőrzé-se 30 nap

nyomkövető süti

(harmadik féltől származó) nem igényel a weboldal látogatásának adatait a Google Analytics szolgáltatáshoz való továbbítás határozatlan

Harmadik fél által elhelyezett sütik (analitika): a Társaság a weboldalain alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Társaság információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt, pl. a weboldal melyik részére kattintottak, milyen hosszú volt az egyes látogatások/munkamenetek ideje. Ezen adatok alapján a látogató személy szerint nem beazonosítható. Az adatok a weboldal fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával kerülnek felhasználásra. Ezen sütik a lejá-ratukig – illetve amíg a látogató nem törli őket – a látogató számítógépén/más eszközén, annak bön-gészőjében maradnak.

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat.

A sütik ellenőrzése és kikapcsolása:

A böngészők lehetőséget adnak a süti-beállítások megváltoztatására. A legtöbb böngésző alapértel-mezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez megváltoztatható annak érdekében, hogy a beál-lítást követően megakadályozza az automatikus elfogadást. Ilyen beállítás esetén a böngésző minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét.

Ha többet szeretne megtudni a böngésző beállításainak módosításáról, nézze át a böngésző utasítá-sait vagy súgóját.

A leggyakrabban használt böngészők adatvédelmi beállításairól az alábbi linkeken kaphat információ-kat:

• Google Chrome

• Firefox

• Microsoft Internet Explorer és Edge

• Safari

• Opera

További információk a sütikről: http://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti

3. Mit kell tudni még webáruházunk adatkezeléséről?

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció, a vásárlás illetve a Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pon-tatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 a regisztráció törlésével,

 az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve

 a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 3 munkanapos határidővel vállal-juk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (Pl. Számv tv. 169. § , Fogyv. tv. 17/A §)

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

4. Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről?

Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, a webáruház felületén tárolt személyes ada-tainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhat-ja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezel-jük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §).

Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a webáruházunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának.

Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból – 3 munkanapos határidővel vállaljuk.

5. Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájá-rulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ az 1. pontban található.

Társaságunk külföldre a GDPR és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak ada-tot.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és In-formációszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátá-sa miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkaválla-lói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön szemé-lyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, meg-változtatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasz-nálástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Fel-hívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a fo-lyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azon-ban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályo-zása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz és/vagy webáruházunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

Minden olyan esetben, ha a kezelt személyes adatokat Társaságunk azon adatkezelési céloktól, me-lyekhez az érintett hozzájárulást adott, eltérő célra kívánja felhasználni, az érintett előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulása szükséges.

6. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről

 tájékoztatást kérhet,

 kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,

 tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező adat-kezelés kivételével),

 bíróság előtt jogorvoslattal élhet,

 a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

 Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

 Telefon: +36 (1) 391-1400

 Fax: +36 (1) 391-1410

 E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 adatairól,

 azok forrásáról,

 az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

 időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

 az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,

 adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá

 az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Tájékoztatáshoz való jog:

Társaságunk megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A tájékoztatáshoz való jog írásban, az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy szemé-lyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés cél-jai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; a személyes adatok tárolásának ter-vezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a fel-ügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Társaságunk az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapu-ló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat Társaságunk elektroni-kus formában szolgáltatja.

Társaságunk a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 1 hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti Társaságunk által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Társasá-gunk indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képző hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatke-zelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kíná-lásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás sza-badságához és a való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére Társaságunk korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamely teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartam-ra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok fel-használásának korlátozását;

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érin-tett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonat-kozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élvez-nek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hoz-zájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Társaságunk az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott szemé-lyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon szemé-lyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának kere-tében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érin-tett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a reá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok:

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számí-tott 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott in-tézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kéz-hezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyúj-totta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt más-ként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legké-sőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elma-radásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panasz nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföl-di állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyez-tetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságun-kat!

Társaságunk a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyér-telműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlő jellege miatt – túlzó, Társaságunk, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztra-tív költségekre észszerű mértékű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Társaságunk minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Társaságunk tájékoztatja e címzettekről.

Társaságunk az adatkezelés tárgyát képező személyes és adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért Társaságunk az adminisztratív költségeken alapu-ló, észszerű mértéket számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az infor-mációk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Kártérítés és sérelemdíj;

Minden olyan személy, aki az rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezett adatfeldolgozókat terhelő kötelezettsége-ket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, min-den egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidé-ző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

7. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tör-vény - (Info tv.)

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal össze-függő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)

 az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)

 a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv. tv.)

 a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

 a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)

8. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk kifejezetten fenntartja magának a jogát, hogy jelen tájékoztatót az Érintetteknek a weboldal felületén történő előzetes értesítése mellett bármikor, egyoldalúan módosítsa. Az adatkeze-léssel kapcsolatos információk közzététele a mediway.hu/adatkezeles weboldalon történik.SÜTIK (COOKIEK) ALKALMAZÁSA

Weboldalunkon cookiekat használunk. A cookie egy nagyon kis méretű szövegfájl, melyet a weboldal helyez el az Ön merevlemezén. Ez nem hajtható végre kódként és vírusokat sem hordozhat. Segítségével fel tudjuk ismerni Önt, ha visszalátogat hozzánk, illetve segítenek összegyűjteni azokat a névtelen számadatokat, amelyekből kiderül, hogy látogatóink miként használják a honlapot. Ezeket a statisztikai adatokat a honlap fejlesztésekor használjuk.

Önt személyesen semmiképp sem azonosíthatjuk általuk. Weboldalunk a sütik nem jegyeznek meg semmilyen azonosítót vagy jelszót, engedélyezésükkel teljesen biztonságosan használhatja weboldalunk online vásárlás szolgáltatását.

További információk as sütikről: http://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti.

 

A SÜTIK ELLENŐRZÉSE ÉS KIKAPCSOLÁSA

A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez megváltoztatható. A legnépszerűbb böngészők adatvédelmi beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer és Edge
Safari
Opera

ce
CE 0481